[0] Podstawy e-portfolio

Odkrywanie siły ePortfolio. Pierwsze kroki z twoim ePortfolio.

Oryginalne źródło angielskie (nigdy nie aktualizowane): http://wikieducator.org/MOSEP_foundation_module


W tym module (wybierz sesję po wcześniejszym przeczytaniu wprowadzenia!)

O tym module (wprowadzenie)

Posłuchaj też (ang.):

O formułowaniu celów uczenia się

Znaczenie celów uczenia się

Uczenie się nie zawsze jest procesem nastawionym na osiąganie konkretnych celów. Bywa, że ktoś uczy się czegoś, czego nie planował poznawać. Na przykład, ktoś uczy się czegoś mimochodem oglądając telewizję, zdobywa szerszą wiedzę na temat jakiejś kultury podczas odbywania podróży tamże, czy uczy się pływać po przypadkowym wpadnięciu do wody (najprawdopodobniej nie planował nauczyć się pływania, ale chciał przeżyć).

Cele uczenia się nie zawsze są wyznaczane dla wyznaczania kierunku i kontroli edukacji, jak na przykład program zajęć.

W procesie nauczania, wiele (jeśli nie wszystkie) metody dydaktyczne zbudowane są według jasnych założeń, że wyjaśnienie celów uczenia się jest niezbędne dla osiągnięcia tych celów.

Ideą portfolio jest to, że uczeń jest bezpośrednio zaangażowany w wyznaczanie celów uczenia się. Powinno to zagwarantować większe zainteresowanie, zaangażowanie i motywację dla osiągania tych celów.

Dlatego uczniowie powinni być informowani zarówno o wyznaczonych celach ePortfolio, jak i o zasadach oceniania.

Jakie są "dobre" cele uczenia się?

Poniżej znajduje się kilka cech charakterystycznych "dobrych" celów uczenia się.

Powinny one:

  • być dostosowane do zainteresowań ucznia,

  • spełniać wymagania programu nauczania,

  • być mierzalne (oznacza to, że powinno być jasne, kiedy cel zostaje osiągnięty),

  • muszą być możliwe do zrealizowania dla ucznia (uwzględniać jego dotychczasową wiedzę, możliwość nauki, czas przeznaczony na uczenie się),

  • ostatnia, ale nie najmniej ważna cecha - cele muszą być ambitne i motywujące ucznia do dalszej pracy.

Przydatne adresy

Czego potrzebujesz przed przystąpieniem do pracy

Aby uczyć się efektywnie podczas sesji, wykorzystując zawarte w niej materiały, uczniowie powinni posiadać ogólną wiedzę na temat Internetu, oraz podstawowe informacje o procencie nauczania i uczenia się. Na każdą z sesji przewidziane jest około 60-180 minut pracy. Niezbędny jest dostęp do Internetu.

Planowanie kolejnych kroków edukacji

Równie głęboko powinno zostać przemyślane planowanie kolejnych kroków/etapów uczenia się. Podobnie jak cele, kolejne kroki edukacji powinny być planowane jako realna, ambitna strategia służąca osiąganiu kolejnych celów uczenia się.

Rys. 1. Papierowy szablon scenariusza celów.

Narzędzia i zasoby sieciowe

Moodle z modułem ePortfolio

Niemieckie Ministerstwo Edukacji opracowało dodatkowy moduł EXABIS do platformy Moodle, który to moduł wyposaża każdego posiadacza konta Moodle w indywidualny moduł ePortfolio. Moduł ten jest niezależny od kursów i umożliwia uczniom przemyślenie kolejnych etapów uczenia się, utrwalanie indywidualnych zasobów dokumentujących historię ich nauki, kategoryzację ich, a także komunikację z nauczycielami. Moduł EXABIS powoduje, że zamknięte dotąd w obrębie jednego kursu osiągnięcia uczniów mogą zostać zaprezentowane horyzontalnie. Moduł ten nie umożliwia jednak komunikacji z zewnętrznymi serwisami, nie umożliwia także publikacji w sieci i udostępnienia portfolio odbiorcy nie zalogowanego na platformie i kursie.

ELGG z modułem prezentacyjnym

Oprogramowanie ELGG - Learning Landscapes - wpisuje się w środowisko oprogramowania otwartego i społecznościowego, jako narzędzie skupiających społeczności w sieci. Oprogramowanie to koncentruje się na społecznym tworzeniu kategorii - tagowaniu, budowaniu społeczności oraz refleksji. Moduł prezentacyjny daje możliwość stworzenia skupionego na społecznościach systemu ePortfolio.

Mahara E-Portfolio

Mahara jest kompletnym systemem ePortfolio opartym na otwartym kodzie źródłowym, zawierającym blog, narzędzie do tworzenia życiorysu i moduł społecznościowy, łączący użytkowników i tworzący społeczności w sieci. Mahara została zaprojektowana tak, by umożliwić jej użytkownikom zaprezentowanie ich umiejętności i rozwoju w trakcie całego życia.

KEEP-Toolkit (Knowledge Exchange Exhibition and Presentation Toolkit)

Narzędzie KEEP-toolkit opiera się na założeniu, że "zdjęcia - klatki" czyli informacje mogą być przechowywane w ustrukturyzowany sposób oraz dowolnie wybierane jako prezentacja w zależności od kontekstu i potrzeby. Toolkit opiera się w głównej mierze na szablonach oferujących użytkownikowi pytania naprowadzające odnoszące się do podsumowania, celów jednostkowych, refleksji osobistej, zewnętrznych danych oraz metadanych.