Sesja 1.4: Struktura ePortfolio

Treści już przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Jak już zauważyliśmy

Metoda ePortfolio opiera się na pomyśle, że uczący jest bezpośrednio zaangażowany w stawianie celów edukacyjnych. Ma to zapewnić zainteresowanie, zaangażowanie i motywację by osiągnąć te cele.

Uczący się powinni zostać także poinformowani o celach samej pracy z ePortfolio i obowiązujących w niej zasad oceniania.

Zauważmy więc, że struktura ePortfolio powinna wynikać z jego celów. Struktura techniczna wynika z logicznej struktury zależności między poszczególnymi elementami ePortfolio. Proces tworzenia ePortfolio rozpoczyna się od etapu planowania, który z kolei składa się z następujących faz:

 1. Zdefiniowanie celu ePortfolio.

 2. Określenie narzędzi i umiejętności niezbędnych do stworzenia ePortfolio.

 3. Zdefiniowanie charakterystyk osoby oceniającej ePortfolio. Tylko znając ten kontekst możemy przejść do ostatniej fazy planowanie ePortfolio:

 4. Planowanie struktury ePortfolio (co musi zawierać moje ePortfolio bym osiągnął/osiągnęła zamierzone cele?)

Uwaga 1: Na tym etapie powinniśmy rozważyć różnice między idealnym ePortfolio a takim, jakie jesteśmy w stanie stworzyć przy naszych umiejętnościach i z wykorzystaniem dostępnych nam narzędzi.

Uwaga 2: Na tym etapie można wybrać jeden z istniejących szablonów, o ile odpowiada on naszym potrzebom i zdolnościom. Po zaplanowaniu struktury ePortfolio można zacząć praktyczną pracę.

  • Spośród artefaktów, które się posiada, wybór tych, które chce się wykorzystać

  • Tworzenie nowych artefaktów, o ile to potrzebne.

  • Łączenie artefaktów w spójną, sensowną całość.

Cele

Po ukończeniu tej sesji, uczestnik powinien

 • umieć zaprojektować strukturę ePortfolio odpowiadającą założonym celom,

 • rozumieć, że struktura ePortfolio zależna jest w dużym stopniu od charakterystyk wybranego systemu ePortfolio (a nie tylko od planów twórcy),

 • umieć wybrać narzędzie, które najlepiej nadaje się do realizacji założonych celów.

Spodziewane osiągnięcia

Po tej sesji uczestnik będzie potrafił


 • stworzyć dobrą hierarchiczną strukturę ePortfolio,

 • przystosować ją do wymagań konkretnej sytuacji.

Ćwiczenie 1.4.1.

Przypomnij sobie różne cele stosowania ePortfolio, które wcześniej omawialiśmy w Sesji 1 Modułu Podstawowego

Zapoznaj się z przykładami szablonów ePortfolio stworzonymi za pomocą następujących narzędzi:

Zwróć szczególną uwagę na podobieństwa i różnice w strukturze. Spróbuj odpowiedzieć, które z nich wynikają z planów twórcy ePortfolio, a które ze specyfiki konkretnego narzędzia. Pomyśl, jak różne narzędzia i media mogą wpływać na kształt struktury tworzonego ePortfolio. Rozważ zarówno szanse, jak i ograniczenie które z nich wynikają.

Ćwiczenie 1.4.2.

Spróbuj stworzyć szablon swojego własnego ePortfolio. Jeśli czujesz się pewnie obsługując Maharę, możesz ją do tego wykorzystać. Jeśli nie, to skorzystaj z dowolnego narzędzia, które dobrze znasz. Może to być nawet zwykły edytor tekstu.


Pracując nad tym cały czas pamiętaj o 4 etapach planowania ePortfolio. Wykorzystaj wiedzę o:

 • możliwych zastosowaniach ePortfolio,

 • istniejących szablonach ePortfolio,

 • gotowych ePortfolio, które widziałaś/eś.

Zastanów się nad różnymi kryteriami decydującymi o hierarchii.


Uwaga. Bardziej zaawansowani uczestnicy powinni też przejrzeć Etapy rozwoju elektronicznego portfolio autorstwa dr Barrett i zobaczyć, jaka jest jej propozycja opisu tego procesu. Zbudowała ją w oparciu o metodologię bardziej zaawansowaną niż ta pokazywana tutaj, z większym naciskiem na sam dynamiczny proces. Warto porównać oba podejścia.

Ćwiczenie 1.4.3.

(Ćwiczenie 1.4.2 jest wstępem dla niniejszego ćwiczenia. Zachęcamy do pracy w parach lub grupach, gdyż umożliwia to wzajemne kształtujące ocenianie projektów ePortfolio)

Rezultatem ćwiczenia 1.4.2. jest przygotowany projekt struktury ePortfolio. Pokaż go swoim partnerom z tej aktywności. Powiedz im, jakie przyświecały Ci cele, kiedy go przygotowywałaś/eś.

Oceń pozostałe projekty. Uwzględnij:

 • punkt widzenia uczącego się,

 • punkt widzenia odpowiedzialnych za ocenę,

 • punkt widzenia grupy docelowej (np. pracodawcy),

 • poziom szczegółowości,

 • stopień realizacji założonych celów.

Możesz też skorzystać z tabeli pomocniczej do ewaluacji ePortfolio czy kryteriów i wskaźników do oceny ePortfolio.