[2] ZADANIE

Zadanie (lub zadania) [oryg.: Task]

Zalecenia dotyczące doboru i formułowania zadań

Zadanie jest kluczową częścią WebQuestu i musi być uważnie zaprojektowane.

 • zadanie nie może być odtwórcze, krok-po-kroku;

 • zadanie musi angażować samodzielne myślenie i kreatywność ucznia;

 • używaj form określających konkretne aktywności

(zaprojektuj, rozwiąż zagadkę, znajdź dowody na..., przeanalizuj, zbierz opinie, porównaj je z własnymi,...);

 • podaj zwięźle i jasno, jakich efektów oczekujesz;

 • jeżeli będą potrzebne konkretne narzędzia, wspomnij o tym.

UWAGI praktyczne (L.H.)

 1. Proszę, nie używaj w przekazywanym uczniom planie WebQuestu pojęć rutynowych i przez to mało motywujących do działania. Pojęcie ZADANIE nie powinno się kojarzyć ze standardowym zadaniem domowym lub zadaniem ze zbioru zadań. Postaraj się je przystroić stosownie do charakteru tego konkretnego WebQuestu(patrz typy zadań - poniżej w lewej kolumnie) i stosownie do wieku ucznia.

 2. Wybieraj zadania, które dają uczniom szanse autentycznego, własnego, kreatywnego działania, zapoznaj się w tym celu z typologią (poniżej, z lewej).

Typy zadań odpowiednie dla WebQuestów:

 • opowiadania - raporty (nie myl z referatem: format i treść musi znacząco odbiegać od treści dostępnych źródeł, uczniowie muszą mieć swobodę wyboru tematu i sposobu opracowania informacji, musi się od nich wymagać wyciągania esencji, podsumowywania, opracowywania);

 • kompilacyjne;

 • detektywistyczne (odkrywanie tajemnicy);

 • dziennikarskie (angażujące zbieranie informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, żywych osób - np. przeprowadzania wywiadów etc.);

 • projektowe (wymagające zaprojektowania konkretnego obiektu, przedmiotu, działania etc.);

 • wytwórcze (wymagające wytworzenia konkretnego obiektu, przedmiotu, modelu etc. na podstawie własnego planu);

 • budowania porozumienia, konsensusu;

 • perswazji,

 • samopoznania, poznawania siebie;

 • analityczne;

 • osądu;

 • naukowe (prac badawczych).