Sesja 1.1: Cele tworzenia ePortfolio

Treści już przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Wstęp

Ta sesja jest poświęcona uporządkowaniu tego, co już się dowiedziałaś/eś na temat celów tworzenia ePortfolio. Proponujemy zastanowienie się nad procesem ePortfolio, przez który muszą przejść uczniowie, by stworzyć swoje ePortfolio. Proces ten jest niezależny od typu, struktury czy założeń ePortfolio. Pomocny może być artykuł H. Barrett: Electronic Portfolios in Education - Stages of Electronic Portfolio Development. Identyfikuje ona 4 różne typy ePortfolio:

 • Portfolio robocze (ang. working portfolio),

 • Portfolio dla refleksji (ang. Reflection Portfolio),

 • Portfolio kompilacyjne (ang. Connected Portfolio),

 • Portfolio prezentacyjne.

Ćwiczenie 1.1.1.

Zastanów się nad relacją 4 typów ePortfolio, wyróżnionych przez Barrett:

 • Portfolio robocze (ang. Working portfolio),

 • Portfolio dla refleksji (ang. Reflection Portfolio),

 • Portfolio kompilacyjne (ang. Connected Portfolio),

 • Portfolio prezentacyjne (ang. Prezentation Portfolio).

Zwróć uwagę na poniższą sekwencję słów

Praca -> Refleksja -> Łączenie-> Prezentacja

oraz na to, jaki proces między nimi zachodzi:

Praca -> Refleksja -> Łączenie -> Prezentacja.

Spróbuj wyciągnąc wnioski biorąc pod uwagę:

 • wymuszony przez ePortfolio podział pracy na kolejne etapy,

 • celowy porządek, w którym praca powinna zostać wykonana,

 • cele do osiągnięcia na każdym z etapów.

Ćwiczenie 1.1.2.

ePortfolio jako metoda może wspierać różne obszary procesu eukacyjnego. Zastanów się, które z czterech etapów rozwoju ePortfolio (Patrz: Ćwiczenie 1.1.1.) mogą być pomocne w:

 • wspieraniu uczenia się,

 • wspieraniu ucznia,

 • rozwijaniu "miękkich" umiejętności,

 • rozwijaniu umiejętności związanych z danym obszarem wiedzy,

 • rozwijaniu umiejętności technicznych

Obok każdego z powyższych elementów napisz literę symbolizującą różne etapy rozwoju Portfolio. W(ork), R(eflection),C(onnection), P(resentation). Jeśli nie wykorzystałeś żadnej z liter lub użyłaś/eś każdej z nich wtedy wróć do Ćwiczenia 1.1.1. i ponownie zastanów się nad celami poszczególnych etapów ePortfolio. Jeśli wykorzystałeś tylko jedną literę (bądź żadną) zastanów się dlaczego tak się stało.