[4] Ocena procesu i efektów

Oryginalne źródło angielskie (nigdy nie aktualizowane): http://wikieducator.org/MOSEP_Module_4

W tym module (wybierz sesję po wcześniejszym przeczytaniu wprowadzenia!)

 • Sesja 4.1: Ocenianie jako ukryty program

 • Sesja 4.2: Cele uczenia i operacjonalizacja

 • Sesja 4.3: Informacja zwrotna i komunikacja między uczniami

 • Sesja 4.4: Ocena portfolio ucznia

Wprowadzenie

Przed przystąpieniem do tego modułu

Potrzebna podstawowa wiedza o pracy z e-portfolio.

Najlepiej byłoby, gdyby uczestnik tego modułu przeszedł przedtem przez wszystkie poprzednie moduły.

Cele

Celem modułu jest:

 • opisanie i krytyczna refleksja dotycząca oceny i procesu ewaluacji,

 • identyfikacja procedur oceny w danej instytucji i systemie,

 • opracowanie zestawu wskaźników i kryteriów oceny,

 • dostarczenie indywidualnej, wartościowej i motywującej odpowiedzi zwrotnej,

 • aktywizacja i zmotywowanie ucznia do komunikowania się i dostarczania informacji zwrotnej,

 • ewaluacja portfolio uczniowskiego zgodnie z określonymi kryteriami,

 • ocena kształtująca.

Spodziewane osiągnięcia

Uczeń zdobędzie następujące kompetencje:

 • kompetencje poznawcze - wiedza na temat oceniania,

 • kompetencje funkcjonalne - umiejętności dostarczenia informacji zwrotnej uczniowi.

Ten moduł poświęcony jest wypracowaniu umiejętności oceny ePortfolio. Różne aktywności i ćwiczenia posłużą wspieraniu tworzenia i opracowywania oceny. Sprawiedliwa ocena kompetencji lub efektów uczenia jest podstawą dla rozwoju demokratycznego społeczeństwa, w którym szanse nie są określane poprzez dostęp do pieniędzy czy urodzenie. Ocena jest zawsze problematyczna, niemniej jednak stanowi kluczowy element procesu nauczania, definiując go i ukierunkowując.

Keri Facer, dyrektor Learning Research Futurelab, pisze w przedmowie do opracowania poświęconego e-ocenie na temat swojego zainteresowania ocenianiem:

Muszę przyznać, że przez wiele lat unikałem myślenia na temat oceniania - wydawało się to bardzo odległe od moich zainteresowań, odległe od odkrywania w jaki sposób dzieci uczą się poprzez nowe technologie i, mówiąc wprost, w wiele mniej interesujące niż to, nad czym pracowałem,,, Jednak ostatnio stało się jasne, że każdy kto jest zaangażowany w tworzenie zrównoważonych, interesujących i istotnych systemów edukacji musi poważnie zastanowić się nad ocenianiem. To, z czego zdaliśmy sobie sprawę, to fakt, że nie możemy pominąć oceniania, lub przypisać go do roli innych osób. Praktyki związane z ocenianiem kształtują to, co i jak jest nauczane w szkołach. Równocześnie, te same praktyki stanowią centrum debat społecznych na temat tego, co uważamy - jako społeczeństwo - za kluczowe cele i wartości edukacji. Jeśli chcemy kształtować system edukacji, który z jednej strony odpowiada zmianom współczesnego świata, a z drugiej ma na te zmiany wpływ, wówczas musimy zadać sobie pytanie o możliwość zmiany praktyki oceniania by to osiągnąć

Celem oceniania jest dostarczenie ewaluacji tego, czego uczeń nauczył się do tej pory oraz informacji zwrotnej wraz z rekomendacjami na temat uczenia się w przyszłości.

Według JISC ocena może zostać wykorzystana na każdym z 3 poziomów, na których osiągnięcia i postępy uczni są brane pod uwagę:

 • diagnozowanie ocena wiedzy i umiejętności ucznia na początku i na końcu kursu,

 • ocenianie kształtujące dostarcza uczniowi informacji zwrotnej na temat umiejętności i stopnia zrozumienia materiału. Jest to "ocenianie dla uczenia się" gdyż uczeń poddaje mu się dobrowolnie, nie zależą od niego żadne kwalifikacje końcowe a uczeń może dzięki niemu zmodyfikować swoje działania,

 • ocenianie sumujące jest końcowym elementem oceny osiągnięć ucznia, prowadzącym zwykle do formalnego uznania kwalifikacji czy certyfikacji umiejętności lub kompetencji. Zwane czasem "oceną uczenia się".

Ćwiczenie 4.1.

Prowadzący powinien przedstawić ogólnie Moduł 4 uwzględniając:

 • funkcje oceny w procesie tworzenia ePortfolio i w procesie samego uczenia się,

 • zestawienie prac zalecanych w Module 4,

 • cele i uzyskane umiejętności,

 • strukturę modułu.