Sesja 2.2: Stymulowanie refleksji

Treści przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie są zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Cele

Celem sesji jest poznanie różnych możliwości zachęcania i stymulowania recenzji i refleksji w kontekście ePortfolio.

Spodziewane osiągnięcia

Po zakończeniu tej sesji uczestnik będzie:

 • rozumiał wskazówki dotyczące różnych poziomów refleksji: autorefleksji, refleksji dotyczącej działania (analizy i ewaluacji wydarzeń, podejmowania decyzji, etc.) oraz refleksji podczas działania (refleksja jest powiązana z kontekstem, w jakim wydarzenie ma miejsce),

 • potrafił wyjaśnić, rozwinąć oraz zastosować strategie stymulowania uczniów do refleksji nad ich własnym procesem uczenia się i postępami,

 • posiadał wiedzę na temat wykorzystania technologii we wspieraniu procesu refleksji.

Ćwiczenie 2.2.1 (30 min.)

Prowadzący powinien zastanowić się nad sposobami zachęcania do refleksji. Przygotowana przez niego prezentacja powinna zawierać następujące punkty:

 • wprowadzenie,

 • zachęcanie do refleksji poprzez przedstawienie przykładów prawdziwych sytuacji,

 • typy pytań prowokujących do refleksji – bez jednoznacznych odpowiedzi,

 • znaczenie uzupełniania zdobytej wiedzy nowymi informacjami,

 • wnioski na temat sposobów zachęcania do refleksji.

Ćwiczenie 2.2.2.

Dyskusja: W jaki sposób wspierać uczniów w procesie recenzji i refleksji?

 • Krok 1: Prowadzący powinien przedstawić (patrz Słownik) przydatne strategie wspierania uczniów podczas procesu recenzji i refleksji,

 • Krok 2: Rozważania w małych grupach (3-4 osobowych) nad różnymi strategiami. Prowadzący przydziela strategie do grup,

 • Przygotowanie analizy SWOT dla każdej strategii,

 • Prezentacja rezultatów pracy grupowej,

 • Dyskusja końcowa.

Ćwiczenie 2.2.3.

Prowadzący przygotowuje wprowadzenie na temat głównych technologii, które mogą wspierać i zachęcać do procesu refleksji. W prezentacji prowadzący powinien uwzględnić następujące punkty:

 • Wzrost znaczenia Internetu w procesie uczenia się,

 • Rola blogów w procesie refleksji,

 • Wykorzystanie dzienników refleksji,

 • Dyskusje online i cyfrowa narracja (ang. digital storytelling) jako elementy wspierające proces refleksji.

Wytłuszczone pojęcia powyżej - patrz Słownik

Ćwiczenie 2.2.4. (20 min.)

Porównanie: refleksja zbiorowa czy indywidualna?

 1. Prowadzący przygotowuje prezentację na temat koncepcji refleksji indywidualnej,

 2. Praca w grupach:

  • Uczestnicy są podzieleni na dwie drużyny; pierwsza opowiada się za zbiorową refleksją, druga popiera patrz Słownik) refleksję indywidualną; moderator powinien wspierać dyskusje i stawiać uczestnikom wyzwania; na zakończenie ćwiczenia uczestnicy powinni podsumować rezultaty i wnioski.