ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Cele i założenia kursu oraz podręcznika online. Filozofia. 

Oryginalne źródło angielskie (nigdy nie aktualizowane): http://wikieducator.org/MOSEP_overview

Od redaktora (L. Hojnacki)

Przeniesiono tu spolszczoną wersję treści kursu wdrażania ePortfolio, będącego jednym z efektów projektu MOSEP. (More Self-Esteem with my e-Portfolio). Wersja źródłowa wiki.mosep.org  (już nie istnieje), została podczas przenoszenia w 2014 r. skompletowana (dodano nie działające w oryginale podrozdziały, wykonano także większość brakujących tłumaczeń z wersji angielskiej oraz korektę). W roku 2018 treści przeniosłem do nowej wersji serwisu enauczanie.hojnacki.net, przy czym ponownie dokonałem korekt i uzupełnień w wielu miejscach (ale nie wszędzie!). Nieistniejace lub nieadekwatne źródła usunąłem lub oznakowałem, niektóre treści zaktualizowałem.  

Struktura podręcznika i zalecenia realizacyjne kursu

Przewodniki przyjmują formę otwartych materiałów i aktywności dydaktycznych. Można je wykorzystywać w nauczaniu twarzą w twarz, hybrydowym bądź całkowicie on-line. Choć skupiają się one na procesie nauczania i rozwoju, a nie na konkretnych narzędziach, niektóre aktywności będą wymagały od uczestników dostępu do narzędzi ePortfolio. Zamieściliśmy łącza do kilku otwartych narzędzi ePortfolio, których będziecie używać.

Metody pracy (m. in.):

Adresaci kursu i podręcznika

Oprogramowanie OpenSource

Przewodniki promują narzędzia typu open source, ale nie dyskryminują osób lub instytucji, które korzystają z rozwiązań komercyjnych.

Struktura tutoriali

Tutoriale składają się z Modułu Podstawowego (Moduł 0) oraz czterech numerowanych Modułów. Każdy z nich dotyczy innego aspektu procesu ePortfolio. Moduły są z kolei podzielone na Sesje.

 Moduły tworzą logiczny ciąg. Zalecamy, by przerabiać je w zaproponowanej kolejności, ale możliwe jest dowolne wybieranie modułów i sesji, w zależności od własnych potrzeb i doświadczenia.