[4] ŹRÓDŁA (informacji)

Źródła (źródła informacji - przykładowe lub/i zalecane; zasoby materialne i zasoby ludzkie) [oryg.: Resources]

Zalecana zawartość

Opisz, jakie źródła i zasoby będą konieczne/potrzebne/przydatne. Podstawą są źródła sieciowe (patrz ramka obok), jednak opisz tu możliwie różnorodne źródła i zasoby. Rozważ np.:

 • źródła sieciowe (strony internetowe, internetowe bazy danych, tu także internetowe metody komunikacji interaktywnej z ludźmi - ekspertami, świadkami etc - takie jak fora, e-mail, systemy konferencyjne; tu także sugestie co do metod poszukiwania innych stron - ich liczby, szczególnych cech, kryteriów przydatności);

 • źródła i zasoby informatyczne offline (zalecane lub wymagane oprogramowanie używane w trakcie realizacji, dane offline - na dyskach, np. filmy wideo, bazy danych; tu także np. wyszukiwarka książek w szkolnej bibliotece);

 • źródła multimedialne (zalecane filmy, materiały wideo i dźwiękowe);

 • źródła książkowe (zalecane książki, periodyki, podręczniki szkolne);

 • inne źródła (np. osobowe - wywiad, telewywiad, ankieta etc.);

 • zasoby ludzkie (nauczyciel - opiekun, ew. inni nauczyciele, inne osoby wspierające, sugestie co do ich doboru i liczebności, inni partnerzy - muzeum, tu także ew. adresy e-mail nauczycieli godzących się na pomoc tą drogą);

 • inne zasoby (materialne - np. pomieszczenia, materiały, doświadczalne - np. wycieczka, wizyta, eksperyment etc.).

UWAGI praktyczne (L.H.)

Źródła (zasoby), to znacznie więcej niż bibliografia, niemniej odpowiednik bibliografii odgrywa w tej sekcji kluczową rolę. Pamiętaj, że WebQuest z definicji opiera się na internetowych źródłach i ma uczyć dobrego korzystania z nich. Dlatego:

 1. Podaj koniecznie przykładowe źródła, ale nie każ (a lepiej: nie pozwól) ograniczać się do nich.

 2. Najsłabsi uczniowie nie zgubią się w Sieci: skorzystają z Twoich źródeł. Słabi i mniej wprawni będą mieli punkt wyjścia i punkt odniesienia w poszukiwaniach. Jest szansa, że znajdą źródła, które Cię zadziwią - doceń to.

 3. Ewentualne zalecenia dotyczące korzystania z nieinternetowych źródeł powinny znaleźć stosowne odzwierciedlenie w opisie Procesu i Ewaluacji.

 4. Jeżeli zalecasz także korzystanie ze źrodeł nieinternetowych, w tej sekcji podaj także ich przykłady.