Refleksja: narzędzia wspierające

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Pytania, na które należy odpowiedzieć (w toku refleksji)

Dobrze opracowana refleksja nauczyciela pozwoli uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

 • W jakich warunkach zdobyłeś wiedzę o ePortfolio?

 • Jakie były zamierzone rezultaty uczenia się?

 • Jakie były najważniejsze mocne i słabe punkty?

 • Co mogło zostać zmienione, aby poprawić rezultaty nauczania?

 • Jakie były niezamierzone i nieprzewidziane rezultaty uczenia się?

 • Jakie czynniki wpłynęły negatywnie lub pozytywnie na sukces?

 • Czego można było się nauczyć podczas rozwijania, planowania i nauczania?

Pomocny szablon

Etap 1

Poziom opisowy refleksji:

 • Co jest problemem/trudnością/powodem złego samopoczucia/tego, że nam nie idzie, etc.?

 • Co było moją rolą w sytuacji?

 • Co starałem/łam się osiągnąć?

 • Jakie działania podjąłem/łam?

 • Co było odpowiedzią innych osób?

 • Jakie były konsekwencje (dla pacjenta, dla mnie, dla innych)?

 • Jakie uczucia to wywołało (u pacjenta, u mnie, u innych osób)?

Etap 2

Teoria i wiedza – poziom budowania refleksji

 • Co mi to mówi/czego mnie uczy/co to znaczy dla mnie, dla pacjenta,dla innych, dla naszego związku, dla opieki nad pacjentem, dla modelu opieki jaki wykorzystuje, mojej postawy, postawy mojego pacjenta, etc.

 • O czym myślałem/łam podczas działania?

 • Na czym oparłem/łam swoje działania?

 • Jaką dodatkową wiedzę mogę wynieść z tej sytuacji? (naukową, wiedzę dla siebie)

 • Czy powinienem/mógłbym zrobić to lepiej?

 • Jak inaczej rozumiem tą sytuację?

Etap 3

Poziom refleksji ukierunkowany na działanie

 • Co teraz powinienem/powinnam zrobić aby poprawić sprawy/ruszyć z miejsca/ poprawić opiekę nad pacjentem/ rozwiązać sytuację/poczuć się lepiej/etc?

 • Jakie szersze kwestie powinny zostać rozważone jeśli to działanie ma zakończyć się sukcesem?

 • Co może być konsekwencją tego działania?

Narzędzia wspierające refleksję

1. Pisanie

1. Prowadzenie dzienników:

 • możliwość personalizacji dzienników dzięki możliwości dodawania elementów graficznych, decydowania o ogólnym wyglądzie czy nawet dzięki prostym naklejkom,

 • listy do domu,

 • wywiad, rozmowa,

 • dzienniki grupowe,

 • dzienniki osobiste

  • opisywanie krytycznych wydarzeń lub incydentów, które wpłynęły na autora oczyszczająco,

  • wcielanie się w określoną rolę,

  • przemyślenia po przeczytanej książce,

  • wyznaczanie celów,

  • podkreślanie tekstu lub kluczowych wyrażeń,

  • baza danych wykorzystywana do notatek przydatnych w pisaniu artykułu, referatu czy innej pracy pisemnej,

  • miejsce gromadzenia zasobów na określony temat,

  • metoda szarej koperty: gromadzone w kopercie cytaty, krótkie relacje, szkice prac, idee, notatki są następnie opracowywane w formie albumu z wycinkami lub notesu, etc.

2. Esej refleksyjny.

3. Artykuł o doświadczeniach.

4. Praca nad opracowaniem książek odpowiednich do wieku dla określonych grup wiekowych dzieci.

5. Tekst dla prezentacji,

6. Rejestr logów.

7. Refleksja skoncentrowana na różne kultury.

8. Projekt Portfolio, w tym ePortfolio,

9. Artykuł.

2. Czytanie

 • Dokładne sprawdzenie czy korzytanie z dowolnej ilość książek i artykułów, w tym takich pozycji książkowych jak “Some Do Care: Contemporary Lives of Moral Commitment” (A. Colby), jest pomocne,

 • Czasopisma profesjonalne,

 • Dokumenty rządowe,

 • Wypracowania klasowe,

 • Wypracowania napisane przez uczniów innych klas,

 • Analiza studiów przypadków (w tym etycznych) w celu przygotowania się do pełnienia usług,

 • Dzienniki, krótkie historie, beletrystyka, poezja, etc.

3.Działanie

 • Grupy dyskusyjne,

 • Indywidualne lub grupowe opowiadanie historii,

 • Dyskusja ze społecznością i/lub pośrednikiem,

 • Śledzenie filmów mających związek z tematem (Przykład: Pay it Forward),

 • Mikroświat – poznanie szerokiej koncepcji dzięki analizie spraw na poziomie lokalnym,

 • Wykorzystanie gier “przełamujących lody” dla wspierania dużych grup,

 • Międzyszkolne społeczności /klasy,

 • Krótka graficzna reprezentacja doświadczeń,

 • Esej fotograficzny,

 • Wideo.

4. Badanie i interpretacja

 • Prognozy,

 • Prezentacja PowerPoint,

 • Plakaty.

5. Wskazówki

 • Nagranie oficjalnej prezentacji (kiedy możliwe),

 • Stworzenie warunków pracy, które pozwolą każdemu członkowi grupy zaangażować się w działania,

 • Zapewnienie jasnych wskazówek dla pracy grupy,

 • Przypisanie kombinacji stylów refleksji lub zapewnienie opcji,

 • Branie pod uwagę zadań pisemnych, które nie będą oceniane na stopnie,

 • Zachęcanie do pracy nad projektami, których efekty mogą być wykorzystane przez grupy,

 • Zapewnienie dostępu do zasobów.