Sesja 0.5: Walidacja

Treści już przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Cele

Po zakończeniu tej sesji uczestnicy powinni umieć:

 • opisywać proces walidacji,

 • zidentyfikować właściwe procedury zatwierdzania wewnątrz w ramach własnego procesu uczenia się,

 • udowodnić, że ma miejsce proces uczenia się.

Spodziewane osiągnięcia

Po tej sesji uczniowie będą mieli:

 • zaktualizowany plan osobistego rozwoju

 • Plan powinien pokazywać, że uczeń rozumie podstawy ePortfolio, posiada wiedzę niezbędną do kreowania, zarządzania i rozwoju odpowiedniego ePortfolio, które najlepiej pokaże jego kompetencje oraz pozwoli wykorzystać wszystkie możliwości ePortfolio,

 • cele (n.p. rozwojowe czy prezentacyjne ePortfolio),

 • kamienie milowe (np. zakończenie części Twojego planu uczenia się/nauczania),

 • wskaźniki sukcesu,

 • pokazowe Portfolio przedstawia, co zostało osiągnięte podczas realizacji Modułu Podstawowego – prezentacja głównych idei dotyczących tworzenia ePortfolio. Uczeń powinien rozpoznawać składniki prezentowanego portfolio, aby móc zakończył moduł prezentacji.

Przed przystąpieniem do tego modułu

Przed przystąpieniem do tego modułu

powinieneś:

 • znać podstawy ePortfolio,

 • mieć ukończone pierwszych pięć sesji Modułu Podstawowego.

Wprowadzenie do procesu walidacji

Walidacja to proces udowadniania – sobie i innym – że proces nauczania został zrealizowany - na podstawie zidentyfikowanych I utrwalonych umiejętności i kompetencji.

Walidacja realizowana jest przez zbieranie dowodów i ich weryfikację. Dowody są gromadzone przez uczniów dla potwierdzenia ich własnych osiągnięć i mogą mieć różne formy w zależności od użytych narzędzi, na przykład fotografia krzesła, którą zrobili lub zaprojektowana przez nich strona WWW. Weryfikacja to proces potwierdzenia zadeklarowanych osiągnięć na podstawie zewnętrznych źródeł – np. list od szefa zespołu potwierdzający wykonanie obowiązków podczas stażu.

Walidacja nie jest tym samym, co ocena czy akredytacja. Walidacja jest odniesieniem się do kompetencji stwierdzonych przez ucznia – nie tych związanych z zewnętrznym profilem zawodowym czy kwalifikacjami – prezentacja oferuje możliwość wybrania artefaktów z portfolio w celu opowiedzenia czegoś lub udowodnienia swoich racji.

Prezentacja obejmuje proces budowania, wizualizowania, opisywania, a także refleksji nad postawionymi celami i przeformowanie ich. Prezentacja jest mostem między walidacją a oceną, ale jednocześnie jest to tylko jeden z możliwych sposobów wykorzystania prezentacji.

Cele tej sesji szkoleniowej

 • Zatwierdzenie modułu: udowodnienie, że ma miejsce proces uczenia się. Może być to dowód formalny – informacja zwrotna ze strony tutora oraz zapis nieformalnej samooceny, oceny przez rówieśników, link do artefaktu – coś, co potwierdzi, że ma miejsce uczenie się.

 • Zaplanowanie procesu uczenia się na przyszłość: planowanie jest formą refleksji – spojrzenie w przeszłość i przyszłość, przemyślenie tego w celu zaplanowania przyszłości. Co uczeń chce osiągnąć i co jest osiągalne po pokonaniu narzuconych ograniczeń? Pomoże to w wybraniu kolejnych modułów lub ich kolejności.

Analiza osobistego planu uczenia się

Czy cele i oczekiwania, zamieszczone na początku każdego kursu, a niekiedy na początku każdego modułu, zaspokajają nakreślone oczekiwania wobec uczenia się?

Nauczyciele mogą poprosić uczniów o wybranie ich własnych celów, treści, strategii uczenia się, zasobów czy planów oceniania.

Znaczenie celów uczenia się:

 • cele i założenia pokrywają się z zakresem materiałów i są odpowiednio dobrane do programu studiów.

 • cele określające rezultaty uczenia się powiązane z wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami, zachowaniami i/lub nastawieniem. Założenia określają rezultaty uczenia się w powiązaniu z wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami, zachowaniem i/lub postawami

 • osiągnięcie rezultatów powinno być wymierne, dlatego niejednoznaczne słowa jak „zrozumienie” czy „realizacja” nie są używane

 • cele jasno i treściwie określają, co musi być zrobione

 • określone są różne poziomy rezultatów, w tym krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów.

 • Cele i założenia przewidują określoną kolejność oczekiwań.

Wykorzystanie portfolio może wspomagać plan rozwoju osobistego, planowanie kariery czy też kontynuację rozwoju profesjonalnego (zawodowego). Bogactwo informacji zawartych w zarchiwizowanych zasobach ucznia zapewnia materiały do przemyśleń oraz samooceny, planowania działań, wyznaczenie celów oraz identyfikację własnych mocnych i słabych stron. Refleksja może być w równym stopniu zintegrowana z przebiegiem kursu, jak również prowadzona poza programem, w kontekście tutoriali, kwalifikacji, sesji wprowadzających i planowania kariery.

Ćwiczenie 0.5.1. Dyskusja

Przedyskutuj Moduł podstawowy i możliwe kierunki konstruowania dalszej pracy. Praca grupowa – uczniowie pracują w parach.

Pytania pomocnicze:

 • Jakie są cele dydaktyczne modułu?

 • Jak wiedza zdobyta podczas Modułu podstawowego zmieniła moje zrozumienie ePortfolio?

 • Czego nauczyłem się podczas tego modułu?

 • Czego powinienem nauczyć się lepiej?

 • Jak mogę teraz zaktualizować mój plan?

Ćwiczenie 0.5.2. Analiza

 • Przygotuj analizę przykładów Twoich prezentacji ePortfolio (zadanie indywidualne),

 • Napisz krótką ocenę tego przeglądu

Opis prezentacyjnego ePortfolio (patrz Słownik)

Planowanie rozwoju zawodowego

Od uczniów posiadających większą wiedzę i doświadczenie zawodowe można oczekiwać, że będą działać samodzielnie podczas ćwiczeń z zakresu planowania swojego rozwoju. Uczniowie z mniejszym doświadczeniem i śmiałością, będą potrzebować struktur możliwości planowania rozwoju osobistego.

Wsparcie to może być przeprowadzone przy pomocy serwisów elektronicznych – także przez przekazywanie przemyśleń przy pomocy wiadomości tekstowych- ale większość komentatorów uważa, ze w tej materii najlepsze rezultaty daje jednak kontakt bezpośredni.

W końcu równie wiele przykładów dobrej praktyki pochodzi z dokumentów papierowych, jak i z systemów elektronicznych; wszystkie one muszą być zapisane, jeśli profile uczniów mają być używane jako wsparcie rozwoju osobistego.

Uczniowie tworzą listę swoich artefaktów używając stosownego oprogramowania: Open Office Calc lub Microsoft Office Excel, Open Office Writer czy MsOffice Word, Kontent Management Systems, oprogramowanie do tworzenia ePortfolio (np. Mahara).

Przewodniki po użytkowaniu tych programów powinny być dostępne online.

Ćwiczenie 0.5.4. Aktualizacja planu uczenia się

Indywidualne zadanie:

 • Oszacuj swoje braki w posiadanej wiedzy,

 • Sformułuj cele i kamienie milowe na dłuższy czas,

 • Określ swoje cele na najbliższy czas, zaplanuj artefakty i terminy,

 • Uzupełnij i ulepsz swój plan uczenia się,

 • Wprowadź uaktualniony plan.

Zasoby do tej sesji

 • Attwell G.,(2005) EPortfolio - Functions and Pedagogic Processes. (Źródło: http://www.jiscinfonet.ac.uk/InfoKits/effective-use-of-VLEs/e-portfolios/e-portfolio-models-ped-processes obecnie już niedostępne online)

 • Beetham H., (2005) e-portfolios in post-16 learning in the UK: developments, issues and opportunities. Report for the JISC e-Learning and Pedagogy Programme. Dostępne w (2)

 • Lorenzo,G. and Ittelson, J. Demonstrating and Assessing Student Learning with E-Portfolios. Dostępne w (3)

 • Sample of teacher's ePortfolio structure,

 • Kryteria oceny ePortfolio,

 • Przykładowe ePortfolio.