Kryteria oceny e-portfolio

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Ogólna lista kryteriów, które pomagają ocenić ePortfolio prezentacyjne. Oparta o E-Portfolio Evaluation Criteria, zaproponowane przez Penn State (Penn State, 2006 http://psu.edu). Skorzystaj z tej tabeli, by zanalizować i ocenić swoje bądź cudze ePortfolio.

Funkcjonalność (ePortfolio działa dobrze). Wskaźniki:

 • nawigacja jest spójna i przejrzysta,

 • wszystkie łącza działają,

 • pliki multimedialne pokazywane są bez błędów,

 • funkcjonalności optymalnie rozwinięte (bez większych ograniczeń i bez przerostu formy nad treścią)

 • nie ma błędów gramatycznych czy literówek,

 • opublikowane materiały nie łamią praw autorskich.

Wygląd (e-Portfolio wygląda dobrze). Wskaźniki:

 • wygląd jest spójny i przejrzysty,

 • grafiki są zoptymalizowane pod kątem prezentacji w Internecie,

 • teksty są czytelne (czcionki, rozmiar i kontrasty).

Dowody (akademickie, związane z programem nauczania i osobiste dowody). Wskaźniki:

 • schemat organizacyjny strukturyzuje wszystkie dowody w spójną całość

 • prezentowane są konkretne artefakty,

 • wskazuje na głęboką wiedzę i doświadczenie na określone tematy,

 • wskazuje na rozległą wiedzę i doświadczenie ,

 • zawiera streszczenie (jedna strona łatwa do wydruku).

Refleksja (osobiste treści stanowią część ePortfolio). Wskaźniki:

 • grupa docelowa i cel ePortfolio są opisane bądź oczywiste,

 • odnosi się do osobistego rozwoju i kariery,

 • zawiera komentarze zawierające refleksje nad dowodami oraz nad tym, co owe dowody mówią o uczniu,

 • zawiera cele krótkoterminowe (umiejętności, które trzeba nabyć/poprawić)

 • zawiera cele długoterminowe (zawodowe i osobiste)

 • zawiera interpretacje osiągnięć samego uczącego się.

Skala ocen (STOPNI)

Skala ocen (stopni) może mieć formę liczbową.Przykład: skala od 0 (brak) do 10 (doskonały):

 • 10 (doskonały) - praktycznie bez wad

 • 9 (bardzo dobry)

 • 8 (dobry) - powyżej przeciętnej

 • 7 (solidny) - przeciętny, bez większych braków

 • 6 (zadowalający) poniżej przeciętnej, z dużymi brakami

 • 5 (wystarczający) spełnia kryteria minimalne

 • 4 (niewystarczający) nie spełnia kryteriów mininimalnych

 • 3 (zupełnie niewystarczający)

 • 2 (słaby) dużo poniżej kryteriów minimalnych

 • 1 (bardzo słaby)

 • 0 (brak)