Sesja 3.1. Cele i istota prezentacyjnego e-portfolio

Treści przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie są zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Cele

Sesja skupia się na wstępie i zawartości prezentacyjnego ePortfolio.

Spodziewane osiągnięcia

Po ukończeniu tej sesji uczestnicy:

 • będą umieli zrozumieć i pokazać miejsce oraz rolę prezentacyjnego ePortfolio w procesie ePortfolio,

 • będą w stanie udowodnić, że są świadomi, iż ePortfolio wspomaga uczniów podczas różnego rodzaju interview czy sytuacji prezentacyjnych,

 • będą świadomi, że proces opracowywania prezentacyjnego ePortfolio może pomóc uczniom w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,

 • będą umieli zademonstrować i zrozumieć wymagania różnych rozmów kwalifikacyjnych lub innych sytuacji prezentacyjnych

 • muszą zademonstrować i zrozumieć (patrz Słownik) adekwatne dowody, których mogą użyć uczniowie dla potwierdzenia różnych umiejętności i (patrz Słownik) kompetencji,

 • muszą zademonstrować i zrozumieć, jak prezentacyjne ePortfolio może wspierać proces(patrz Słownik) planowania rozwoju zawodowego.

Prezentacyjne ePortfolio - podstawowe informacje

Rozwojowe ePortfolio jest najczęściej używane przez uczniów do zbierania wszelkich dowodów czy artefaktów, które mogą być przydatne dla osiągania różnych celów. Uczniowie kolekcjonują, zbierają artefakty, jeżeli uważają, że są one stosowne, odpowiednie i mogą dodać je do już tworzonego (istniejącego) ePortfolio.

Prezentacyjne ePortfolio będzie magazynować wybraną dokumentację lub cyfrowe artefakty, które mogą być przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej. Uczeń będzie gromadził swoją dokumentację w rozwojowym ePortfolio i wybierze tą, którą uzna za najbardziej odpowiednią w określonej rozmowie kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej. Wybrane zasoby będą także kopiowane do wydzielonego prezentacyjnego ePortfolio, stworzonego specjalne dla określonych celów lub też zostaną utworzone połączenia z wybranymi dowodami/stronami w rozwojowym ePortfolio. Linki te umożliwią potem odbiorcy oglądanie tylko wybranych dowodów/stron np. www.

Konkretni odbiorcy lub cele i założenia rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej będą wpływać na to, jakie dowody czy cyfrowe artefakty będą wybrane do danego prezentacyjnego ePortfolio.

Przygotowanie i zarządzanie ePortfolio wymaga od uczniów poświęcenia ich czasu. Dlatego tak ważne jest wskazanie uczniom powodów, dla których warto stworzyć i zarządzać swoim ePortfolio. Bez wystarczającej przyczyny i motywacji uczniowie nie będą chcieli "tracić" na to czasu.

Warto promować tworzenie i wykorzystywanie ePortfolio, ponieważ wspiera ono. Podobnie warto włączać przykłady rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej, spełniających wyższe wymaganiach do programu nauczania, bardzo często podnosi wartość procesu ePortfolio w świadomości uczniów. To z kolei pomaga motywować uczniów do poświęcania swojego czasu na zarządzanie ePortfolio.

Poprzez skupienie się na dokumentacji w ePortfolio uczniów, odbiorcy mogą zachęcić ich do zastanowienia się nad tym, czego dokonali, czego się nauczyli, co zaplanowali lub osiągnęli. Ten proces pomaga uczniom zrozumieć ich samych oraz ich proces uczenia się. Na pewno wiele z tych doświadczeń uczeń oceni pozytywnie. Refleksja nad pozytywnymi doświadczeniami z dużym prawdopodobieństwem wpłynie na wzrost poczucia własnej wartości uczniów. Odbiorcy dodają "wartość" procesowi ePortfolio.

Ćwiczenie 3.1.1. (30 min.) Wstępne opracowanie scenariusza działań

Prezentacja Tutora:

 • podsumowanie pracy wykonanej podczas Modułu 1 i Modułu 2,

 • omówienie założeń Modułu 3,

 • ponowne przejrzenie procesu ePortfolio, dyskusja nad relacją między procesem ePortfolio i cyklem uczenia się,

 • przypomnienie uczestnikom celów ePortfolio oraz powodów, dla których powinni je rozwijać,

 • obejrzenie podcastu video "Co ePortfolio może dla mnie zrobić?"

Sesja 1

Przeczytaj ten artykuł i zaprojektuj poster lub mapę myśli, które będziesz mógł wykorzystać, aby uświadomić uczniom zalety i wady udostępniania informacji, które mogą zbierać w swoim ePortfolio.

Ćwiczenie 3.1.2. (10 min.) Różni uczniowie, różne podejście

Przedyskutuj z pozostałymi członkami swojej grupy lub kolegami swoje doświadczenia jako nauczyciela czy trenera. Skup się na:

 • rodzajach instytucji, w których uczyła(e)ś,

 • różnicach między uczniami, których uczyła(e)ś,

 • charakterystyce Twoich uczniów - cyfrowych tubylców.

Ćwiczenie 3.1.3. (20 min.) Powiązania między rozwojowym ePortfolio i prezentacyjnego ePortfolio

Obejrzyj podcast video "Użycie Twojego e Portfolio jako wsparcia podczas wywiadu lub przeglądu osiągnięć"

Wybierz jedną z grup uczniów, których uczyłeś i zastanów się:

 • Jakie rozmowy kwalifikacyjne lub inne sytuacje prezentacyjne mogą wymagać od uczniów wykorzystania prezentacyjnego ePortfolio?

 • Jakie mogą być cele rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej?

 • Czy ePortfolio pomoże uczniowi przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej? A może ePortfolio będzie mogło zostać wykorzystane podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej?

Ćwiczenie 3.1.4. (15 min.) Potencjalne rozmowy kwalifikacyjne lub sytuacje prezentacyjne

Dyskusja

 • Jeśli Twoi uczniowie będą używać ePortfolio, jakie mogą mieć możliwości, aby zaprezentować je odbiorcom?

 • Jakie są zalety i wady konkretnych grup adresatów:

  • rówieśnicy,

  • nauczyciele,

  • rodzice,

  • pracodawcy,

  • dostawcy usług szkoleniowych,

  • nauczyciele akademiccy.

Ćwiczenie 3.1.5. (20 min.) Znaczenie odbiorców

Przeczytaj wybrane posty z blogów:

 • "Odbiorcy nadają wartość aktywnościom" [obecnie niedostępny]

 • "Komu powinno być udostępniane portfolio?" [obecnie niedostępny]

Przedyskutuj następujące pytania, a następnie spisz swoje pomysły i konkluzje.

 • Dlaczego odbiorcy są tak ważni?

 • Kto może być odbiorcą dla każdej z tej rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej?

 • Czy odbiorcy mają wpływ na styl i format prezentacyjnego ePortfolio projektowanego przez uczniów?

Ćwiczenie 3.1.6. (30 min.) Przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej

Dokument instruktażowy:

 • Wybierz grupę uczniów w swojej szkole czy w organizacji, w której pracujesz i przygotuj dla swojego dyrektora wyjaśnienie, dlaczego będziesz wymagał od nich zaprezentowania swojego ePortfolio.

 • Zdecyduj, kim będą odbiorcy oraz w jaki sposób będzie zorganizowana rozmowa kwalifikacyjna lub inna sytuacja prezentacyjna.

 • Przygotuj listę zadań lub plan pracy dla Twoich uczniów, jasno przedstawiający:

  • Jaki jest cel rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,

  • Co uczniowie muszą zrobić i jak będzie zbudowana (zaplanowana) rozmowa kwalifikacyjna lub sytuacja prezentacyjna.

Upewnij się, że dałeś uczniom wystarczające wskazówki dotyczące tego, jakie (patrz Słownik) dowody (informacje) powinni zaprezentować.

Ćwiczenie 3.1.7. (60 min.) Wybór odpowiednich dowodów do prezentacyjnego ePortfolio

Praca w grupach:

 • Uczestnicy zostają przydzieleni do grup (2 lub 3 osoby w każdej grupie) i zaopatrzeni w kopie rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej wypracowanej w Ćwiczeniu 3 Sesji 1.

 • Sesja 1 - Ćwiczenie 3 - Scenariusz A (Wstęp na Uniwersytet) LUB

 • Sesja 1 - Ćwiczenie 3 - Scenariusz B (Przegląd osiągnięć na koniec roku) LUB

 • Sesja 1 - Ćwiczenie 3 - Scenariusz C (Przegląd przeprowadzony przez nauczyciela/Tutora) LUB

 • Sesja 1 - Ćwiczenie 3 - Scenariusz D (Rozmowa kwalifikacyjna u potencjalnego pracodawcy) LUB

 • Sesja 1 - Ćwiczenie 3 - Scenariusz E (Przegląd przeprowadzony przez rówieśników) LUB

 • Sesja 1 - Ćwiczenie 3 - Scenariusz G (Rozmowa nauczyciela wykorzystywana podczas procedury awansu zawodowego)

Powyższe scenariusze opisują cyfrowe artefakty, które są dostępne dla uczniów.

 • Poproś grupę o wybranie adekwatnych dowodów, które powinni włączyć do prezentacyjnego ePortfolio przygotowanego na rozmowę kwalifikacyjną lub inną sytuacją prezentacyjną opisaną w scenariuszu.

 • Poproś grupy o informację zwrotną dla całego zespołu, opartą na:

  • cyfrowych artefaktach, które wybrali,

  • uzasadnieniu, dlaczego uznali, że wybrane przez nich cyfrowe artefakty były właściwe,

  • brakach w dowodach, które wykryli,

  • innych zidentyfikowanych zagadnieniach, które uznali za istotne.

Ćwiczenie 3.1.8. (30 min.) Udowodnione kompetencje

Dyskusja: Czym są kompetencje? Cofnij się do poprzednich modułów i przeczytaj ten artykuł.

Zadanie

 • Kwestionariusz samooceny: KeyPal (1) [obecnie niedostępny]

 • Opracuj (patrz Słownik) pytania bazujące na kompetencjach, wybierz dowody, które wykażą, że uczeń rzeczywiście zdobył konkretne kompetencje.

Dyskusja

 • Czy prezentacyjne ePortfolio będzie używane w celu (patrz Słownik) udowodnienia nabycia kompetencji?

Ćwiczenie 3.1.9. (15 min.) Korzyści posiadania ePortfolio

Przeczytaj ten artykuł [obecnie niedostępny]

Dyskusja:

 • Jak wybrane dowody do danego prezentacyjnego ePortfolio mogą pomóc uczniowi w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej?

 • Jak użycie prezentacyjnego ePortfolio podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej może pomóc uczniowi?

Ćwiczenie 3.1.10. (10 min. + warsztaty) Wprowadzenie do Prezentacji końcowej Modułu

Wprowadzenie uczestników do prezentacji końcowej modułu i wymaganych przygotowań.

Zadanie: uczestnicy rozpoczynają pracę nad ich końcową prezentacją.

 • Przykłady zawartości prezentacyjnego ePortfolio nauczycieli.

 • Przykład prezentacyjnego ePortfolio nauczyciela - w języku litewskim Dyskusja Planowanie Rozwoju Zawodowego.

Dyskusja: Planowanie Rozwoju Zawodowego

Dyskusja nad podobieństwami między procesem Planowania Rozwoju Zawodowego (PDP) i procesem ePortfolio.

Prezentacyjne ePortfolio może zawierać dokumentację dotyczącą planowania, kompetencji, doświadczeń, kwalifikacji i refleksji.

Czy proces ePortfolio może wspierać proces planowania rozwoju zawodowego?

Rada: Jeśli Ty lub inni uczestnicy kursu, nie zapoznali się z Modułami 1 i 2, powinieneś to nadrobić, a także stworzyć coś w rodzaju abstraktu zawierającego najważniejsze elementy tych Modułów dla Twoich uczniów. Powinieneś także zapoznać się z założeniami kolejnych sesji, aby wiedzieć, jakie zadania będziesz podejmować wkrótce.