Sesja 0.2: Praca z uczniami

Treści już przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Przed przystąpieniem do tej sesji

potrzebujesz znać/mieć:

 • ogólny zarys i sesja wprowadzająca do modułu podstawowego,

 • doświadczenie w pracy z uczniami, także z uczniami z trudnościami,

 • na potrzeby niektórych zadań: uczniowie powinni mieć już własne ePortfolio.

Cele

 • poznanie metod, które mogą być wykorzystane w motywowaniu uczniów,

 • odkrycie potencjału ePortfolio, który można wykorzystać do zachęcania i motywowania uczniów,

 • dyskusja nad wykorzystaniem ePortfolio we wspieraniu uczniów z trudnościami,

 • rozwój różnych podejść zachęcających młodych ludzi do wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie uczenia się.

Spodziewane osiągnięcia

Poznasz:

 • sposoby zachęcania młodych ludzi do wykorzystania nowoczesnych narzędzi podczas uczenia się,

 • możliwe podejścia zachęcające młodych ludzi do wykorzystania ePortfolio,

 • przykłady dotyczące różnych form obecności młodzieży w sieci,

 • wybrane przykłady wykorzystania ePortfolio do wspierania młodzieży z trudnościami.


Nowoczesne media - wprowadzenie

Media można rozpatrywać w różnych aspektach, jednak w tym przypadku rozumiemy media jako narzędzie komunikacji:

 • urządzenia wykorzystywane do zapisu i gromadzenia informacji (ang. media recording);

 • media drukowane - komunikaty są dostarczane w formie tekstu lub obrazu;

 • media elektroniczne - komunikaty są dostarczane drogą elektroniczną:

  • multimedia – komunikaty łączące różnorodne formy treści informacji i jej przetwarzania;

  • hipermedia, media oparte na systemie hiperłączy;

  • media cyfrowe – media elektroniczne wykorzystywane do gromadzenia, przekazywania i otrzymywania cyfrowych treści.

 • nowe media – media, które można stworzyć i wykorzystać głównie za pomocą nowoczesnych komputerów.

Zalety wykorzystania nowoczesnych narzędzi pracy z młodymi ludźmi

Nowoczesne narzędzia to użyteczne i niezawodne środki zapewniające wsparcie i pomoc młodym ludziom w uzyskaniu informacji w najprostszy, kompletny i efektywny sposób.

Oto niektóre z zalet nowoczesnych narzędzi:

 • Motywują do pracy – nowe narzędzia to nowe możliwości: nowoczesne media oferują szeroki wachlarz nowych narzędzi i otwierają nowe możliwości przy poszanowaniu jakości i ilości wykonanej pracy. Dotyczy to nie tylko narzędzi komunikacyjnych (telefony komórkowe, laptopy, urządzenia bezprzewodowe), ale także nośników treści multimedialnych.

 • Zwiększają docelową grupę odbiorców. Są najprostszym i najszybszym sposobem komunikacji dzięki implementacja dużo większej ilości środków wpływu poprzez interaktywne narzędzia i nośniki treści multimedialnych.

 • Pozwalają na bardziej efektywne gromadzenie i wyszukiwanie informacji, przez co ułatwiają proces uczenia się. Jedną z zalet nowoczesnych narzędzi jest ich znacząca rola w ułatwianiu procesu komunikacji. Podnoszą także poziom skuteczności gromadzenia i wyszukiwania informacji o wysokiej jakości.

 • Otwierają nowe wymiary, łączą z rzeczywistością. Nowoczesne narzędzia zapewniają bardziej efektywną komunikację. Dostarczają odpowiedniego środowiska, w którym osoby upośledzone mogą pokonać napotykane przeszkody, odróżniające ich od pozostałych.

Ćwiczenie 0.2.1. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przez uczniów

Ćwiczenie 0.2.2. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w pracy z uczniami

Dyskusja: Twoje doświadczenie w wykorzystaniu różnych nowoczesnych narzędzi w pracy z uczniami

 • Zrób własną listę narzędzi i napisz do jakich celów je wykorzystałeś/łaś,

 • Podziel się swoimi doświadczeniami na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi w różnych sytuacjach uczenia – czy narzędzia zachęciły czy lub zmotywowały uczniów?,

 • Wymień najważniejsze wady i zalety wykorzystania nowoczesnych narzędzi w pracy z uczniami. Weź pod uwagę następujące kwestie:

  • koszt zasobu,

  • możliwość zaangażowania uczniów poprzez zmniejszenie ilości zadań opartych wyłącznie na tekście, a urozmaicenie pracy dzięki wprowadzeniu elementów grafiki, multimediów, uczenia się opratego na elementach gry, etc,

  • łatwość pozyskania i prezentacji dowodów pracy w postaci plików audio i video,

  • możliwość rozproszenia uwagi uczniów;

  • zarządzanie środowiskiem klasy/uczenia się – zaostrzenie wymagań wsparcia technicznego,

  • polityka prywatności i prawa autorskie.

 • Porównaj różne zasoby nowoczesnych narzędzi z zasobami narzędzi tradycyjnych:

  • Czy łatwiej korzystać z narzędzi tradycyjnych?

  • Hipertekst a tekst normalny – możliwość linkowania wewnętrzengo i zewnętrznego (Internet),

  • Obraz cyfrowy a obraz zwykły – porównaj pod względem łatwość edycji, możliwości przechowywania na wielu powszechnie stosowanych urządzeniach (telefonach komórkowych, iPodach, komputerach, USB, ect.).

Korzyści z reputacji online

Definicja reputacji online jest zbliżona do tradycyjnego rozumienia pojęcia reputacji (opinia innych na temat danej osoby). Jednak w przestrzeni internetowej reputacja może być łatwo modyfikowana ze względu na duży przepływ informacji.

Więcej o reputacji online znajdziesz w Wikipedii, hasło: Online reputation [ANG].

Nieco o reputacji internetowej znajdziesz po polsku w Wikipedii pod hasłem Tożsamość internetowa (przyp. LH)

Reputacja online może zwiększyć zaangażowanie młodzieży ze względu na szereg zalet:

 • motywuje młodych ludzi do poprawiania swojej obecności online – rówieśnicy i tutorzy mogą mieć łatwy dostęp do osobistych stron internetowych, blogów, etc,

 • motywuje młodych ludzi do wykorzystania nowoczesnych narzędzi,

 • zachęca młodzież do samooceny.

Ćwiczenie 0.2.3. Reputacja online i jej znaczenie

Burza mózgów/Dyskusja:

 • Różne formy obecności młodzieży w Internecie (osobiste strony WWW, blogi, osobiste profile tworzone w wirtualnych społecznościach, etc).

Zaprezentuj kilka dobrych praktyk pokazujących jak motywujące dla uczniów może być wykorzystanie nowoczesnych narzędzi – zobacz linki do serwisu YouTube znajdujące się w Zasobach (bloczek Zasoby na niniejszej stronie).

 • Przykłady pokazujące wpływ obecności online na różne sytuacje życiowe – aplikacja o pracę, komunikacja, etc.

 • Jak twoi uczniowie i ich rówieśnicy oceniają możliwość działania online na wielu powszechnie stosowanych urządzeniach (telefonach komórkowych, smartfonach, iPodach, iPadach, tabletach, komputerach etc.).

Ćwiczenie 0.2.4. Reputacja online i jej znaczenie

Praca w grupach:

 • Podziel grupę na pary,

 • Zwróć uwagę na elementy, które pozwolą poznanać obecności online kolegi z pary (istniejące strony, linki etc. wyszukane w wyszukiwarkach),

 • Pomóż uczniom w przygotowaniu prezentacji na temat obecności online kolegi z pary na podstawie informacji wyszukanych w Internecie,

 • Zorganizuj pokaz przygotowanych przez uczniów prezentacji i dyskusję.

Możliwe korzyści stosowania ePortfolio

Korzyści ze stosowania ePortfolio:

 • wspomaganie spójnego zarządzania osiągnięciami i elementami pracy;

 • pomaganie uczniom w samokontroli ich procesu uczenia się, a także samokontroli ich osobistego rozwoju, poprzez refleksję nad własnym działaniem oraz planowanie przyszłych kierunków rozwoju;

 • stymulowanie procesu uczenia się zorientowanego na ucznia a nie ma zawartość kursu;

 • dostosowanie sposobu prezentowania osiągnięć i pracy uczniów do grupy odbiorców, np. uczniów, nauczycieli, mentorów, doradców rozwoju zawodowego, potencjalnych pracodawców, instytucji edukacyjnych, do których uczniowie aplikują;

 • wspomaganie zasady uczenia się dokładnie na czas (ang. just in time learning), która odpowiada na pytanie, jaki styl uczenia się jest potrzebny w określonym momencie nauki.

Jednocześnie, bardzo ważne jest, aby uczniowie byli zmotywowani do wykorzystywania ePortfolio, co często wymaga uświadomienia sobie indywidualnych korzyści.

 • Wartością dodana wykorzystania ePortfolio jest wzrost prawdopodobieństwa zaangażowania się uczniów;

 • Powinieneś/Powinnaś wykorzystać wiedzę na temat indywidualnej i grupowej motywacji oraz zachowania się w celu stworzenia rozbudowanego środowiska, które będzie zachęcać do pozytywnych społecznych interakcji, aktywnego zaangażowania w uczenie się oraz wewnętrznej motywacji.

Ćwiczenie 0.2.5. Jak zmotywować młodych ludzi do korzystania z ePortfolio

Zadanie 1. Burza mózgów/Dyskusja (bezpośrednio lub online - na blogach, forach dyskusyjnych, etc.)

Zastanów się:

 • jaka jest wiedza uczniów na temat ePortfolio?

 • czy uczniowie rozumieją podstawy i zalety ePortfolio?

 • jaki rodzaj narzędzi uczniowie zazwyczaj wykorzystują w celu rozbudowania swojej obecności online lub offline?

 • czy uczniowie mają trudności z dostępem do Internetu lub korzystaniem z technologii?

Zadanie 2. Jak przygotować prezentację na temat znaczenia ePortfolio?

 • pokaż uczniom zalety ePortfolio,

 • przedstaw uczniom konkretny przykład wykorzystania ePortfolio – w celu rozwoju kariery, do komunikacji, do refleksji i oceny, etc.,

 • zaproponuj uczniom przykłady narzędzi (open source, niedrogich) do rozwoju ePortfolio.

Zadanie 3. Budowanie zaufania (Prezentacja ePortfolio + dyskusja)

 • poproś jednego ucznia o zaprezentowanie swojego ePortfolio przed innymi/na forum klasy,

 • poproś go o wyjaśnienie trudności i obaw, które napotkał podczas rozwoju ePortfolio,

 • zachęć publiczność do dyskusji nad obawami i wątpliwościami związanymi z prowadzeniem ePortfolio.

Wspieranie uczniów z trudnościami

Uczniowie z trudnościami:

Co rozumiemy przez stwierdzenie uczniowie z trudnościami:

 • uczniowie mogą być niewykwalifikowani i niedoświadczeni w okazywaniu empatii, pogłębianiu dobrych stosunków i pokrewieństwa z innymi ludźmi;

 • uczniowie mogą uczyć się stosunkowo wolno;

 • uczniowie mogą mieć odpowiednią wiedzę teoretyczną, ale praktycznie mogą być niedostatecznie wykwalifikowani;

 • uczniowie mogą nie wierzyć w siebie – mogą prezentować zbytnią pewność siebie, brak organizacji, uzależnienie;

 • rzadziej zdarza się, że uczniowie mogą być upośledzeni umysłowo.

Jakie korzyści ePortfolio są szczególnie ważne dla uczniów z trudnościami:

ePortfolio jest środkiem, który dostarcza młodzieży z trudnościami potrzebnych informacji w celu przezwyciężenia i poradzenia sobie z przeszkodami, które nieustannie napotykają.

Dzięki wykorzystaniu ePortfolio:

 • uczniowie upośledzeni i niepełnosprawni będą mieć równą szansę na uczestniczenie w społecznościach wirtualnych,

 • uczniowie, którzy uczą się stosunkowo wolno, będą mieć znacząco więcej czasu na wdrożenie swoich ePortfolio w stosunku do pozostałych uczniów (ze względu na elastyczne ramy czasowe – uczeń będzie mógł pracować w domu, w dogodnym dla siebie czasie).

Ćwiczenie 0.2.6. Wykorzystanie ePortfolio do identyfikacji młodzieży z trudnościami

Zadanie 1. Burza mózgów/Dyskusja (bezpośrednia lub online – na blogach, forach dyskusyjnych):

 • jakiego typu trudności doświadczają Twoi uczniowie?

 • jakie są konsekwencje tych trudności i jak zazwyczaj można je rozpoznać?

Zadanie 2. W jaki sposób zidentyfikować truności Twoich uczniów dzięki ePortfolio (prezentacja):

 • przeananlizuj ePortfolio uczniów z trudnościami (przez Internet lub wśród grupy własnych uczniów);

 • spróbuj wyjaśnić, w jaki sposób elementy ePortfolio wyrażają te trudności.

Ćwiczenie 0.2.7.

Wykorzystanie ePortfolio we wspieraniu rozwoju uczniów w kierunku podjęcia studiów: ( 1 )

Zasoby

Warto zobaczyć:

 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w pracy młodzieży - prezentacja,

 • YouTube: – video ze szkolenia MediaSnackers Youth Professionals Training 15-16.02.07,

 • Storm, D. My top ten ways to promote yourself on Web 2.0, 2007,

 • Promowanie wiary w siebie i poczucia własnej wartości;

 • Przykłady ćwiczeń dla uczniów, które pomogą zwiększyć wiarę w siebie: przełamywanie lodów i rozgrzewka:

  • Daj studentom bardzo trudne zadanie i krótki czas na jego wykonanie: zorganizuj papier, nożyczki i pozwól im zrobić koperty lub pudełka. Uczniowie będą kretywni i zmotywowani.

  • Wybierz jednen przykład artefaktu (np. rysunek uczniów z innej klasy) i przedsyskutuj dlaczego jego wykorzystanie w ePortfolio jest celowe.

  • Porozmawiaj na temat stale podejmowanych aktywności.

  • Praca w grupach. Przeprowadź pięciominutowy wywiad z kolegą/koleżanką na temat jego/jej umiejętności, zdolności, zainteresowań. Staraj się zapamiętać jak najwięcej informacji. Przedstaw osobę na forum grupy, opisz jej umiejętności. Następnie zmień rolę.

  • Zadanie przy kawie: każdy uczestnik ma kawałek papieru. Osoba z grupy zostawia miły komentarz (kostkę cukru) w filiżance narysowanej na kawałku papieru.

  • Szukanie informacji w Internecie. Znajdź przykład dobrej i złej strony internetowej – skomentuj ją i przekonaj innych uczestników, czemu wybrana strona jest dobra/zła.

  • Skomentuj na blogu wpis swojego rówieśnika/ innego uczestniczącego nauczyciela. Bądź miły, napisz coś szczególnego, napisz miły komentarz. Następnie przedyskutuj to w klasie.

 • Self-Efficacy Beliefs of Adolescents,

 • W jaki sposób przypisać uczniom określone zadania, które bazują na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi?

 • Jednym ze sposobów może być podział uczniów na małe grupy (3-4 osoby) i przypisanie im konkretnych zadań:

  • Grupa 1: analiza blogów,

  • Grupa 2: Założenie prywatnego bloga

  • Jak założyć forum dyskusyjne online (http://www.phpbb.com).