Sesja 3.2. Opracowywanie prezentacyjnego e-portfolio

Treści przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie są zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Cele

Podczas tej sesji uczestnicy będą się uczyli jak mogą wspomagać uczniów w rozwijaniu ich prezentacyjnych ePortfolio.

Spodziewane osiągnięcia

Po ukończeniu tej sesji uczestnicy powinni:

 • potrafić wybrać (patrz Słownik) adekwatne dowody z istniejącego ePortfolio i wykorzystać je do stworzenia (patrz Słownik) prezentacyjnego ePortfolio na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,

 • umieć zademonstrować wiedzę, że zawartość i styl prezentacyjnego ePortfolio musi być właściwie dobrane do konkretnych odbiorców,

 • wskazać różne strategie, które mogą być wykorzystane w celu zachęcenia uczniów do wybierania adekwatnych dowodów do własnego prezentacyjnego ePortfolio,

 • umieć zademonstrować wiedzę o możliwościach techniki, które można wykorzystać, by wesprzeć uczniów w projektowaniu i konstruowaniu swojego prezentacyjnego ePortfolio, wyborze odpowiednich cyfrowych artefaktów,

 • mieć świadomość wpływu, jaki ma odniesienie sukcesu podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie ucznia,

 • rozwinąć swoje osobiste ePortfolio o portfolio prezentacyjne, stworzone na potrzeby konkretnego rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej.

UWAGA: Prezentacyjne ePortfolio będzie potrzebne podczas kolejnej sesji;

 • odkryć czynniki mogące motywować i zachęcać uczniów do brania odpowiedzialności za stworzenie prezentacyjnego ePortfolio,

 • zapoznać się z zasobami projektu MOSEP i przedyskutować, jak mogą być one wykorzystane podczas pracy z uczniami należącymi do różnych grup docelowych,

 • rozwijać świadomość rozwoju i dobrych praktyk w użyciu prezentacyjnych ePortfolio.

Ćwiczenie 3.2.1. (30 min.) Planowanie własnego prezentacyjnego ePortfolio

Planowanie i przygotowania zapobiegają brakom w wystąpieniu.

Prezentacja - obejrzyj podcast "Projektowanie prezentacyjnego ePortfolio na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej lub innych sytuacji prezentacyjnych", informacje wstępne o (patrz Słownik) narzędziach projektowych, które mogą pomóc uczniom zaprojektować i zbudować prezentacyjne ePortfolio.

Przedyskutuj:

 • jak ważne jest jasne określenie celów danego wywiadu lub sytuacji prezentacyjnej, w odniesieniu do kompetencji, które powinny zostać udowodnione (patrz Słownik) odbiorcy i stylu tej rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,

 • konieczność wiedzy o dowodach zawartych w Twoim ePortfolio - być może będzie potrzebne (patrz Słownik) zdobycie nowych dowodów na potrzeby konkretnej rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,

 • zależności pomiędzy celami danejrozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej a zawartością i stylem prezentacyjnego ePortfolio,

 • zawartość i styl prezentacyjnego ePortfolio musi być odpowiednio dobrana do danej grupy odbiorców,

 • ważność planowania czasu Twoich przygotowań tak, aby prezentacyjne ePortfolio było gotowe na rozmowę kwalifikacyjną lub inną sytuację prezentacyjną,

 • konieczność przetestowania prezentacyjnego ePortfolio przed przedstawieniem go audytorium.

Ćwiczenie 3.2.2. Tworzenie Twojego prezentacyjnego ePortfolio

Nadeszła pora na stworzenie Twojego własnego prezentacyjnego ePortfolio do prezentacji końcowej modułu. Musisz się teraz zastanowić nad:

 • Kompetencjami, które powinieneś potwierdzić w Twojej prezentacji końcowej modułu?

 • Cele prezentacji końcowej modułu?

 • Jakiego formatu chcesz użyć do archiwizowania (magazynowania) dowodów?

 • Jak zidentyfikujesz kompetencje, które powinieneś udowodnić w swoim prezentacyjnym ePortfolio?

 • Jakie rodzaje pytań bazujących na kompetencjach mogą się pojawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

 • Jakich odpowiedzi na te pytania możesz udzielić, i jakie dowody powinieneś w związku z tym zawrzeć w swoim prezentacyjnego ePortfolio,

 • Przejrzyj wymagania prezentacji końcowej modułu i zaprojektuj plan działań, który zagwarantuje Ci przygotowanie odpowiedniego prezentacyjnego ePortfolio przed prezentacją końcową modułu.

Warsztaty - przygotowanie prezentacyjnego ePortfolio

Przygotuj własne prezentacyjne ePortfolio, które wykorzystasz podczas prezentacji końcowej modułu.

Ćwiczenie 3.2.3. (30 min.) Testowanie własnego prezentacyjnego ePortfolio

Zadanie

Zanim zaprezentujesz swoje prezentacyjne ePortfolio szerszemu gronu odbiorców, powinieneś je przetestować wg poniższej checklisty:

 • Cele - czy zawartość i styl prezentacji jest odpowiedni dla założeń i celów danej rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej?

 • Zawartość - czy jest jasna i odpowiednio zaprezentowana? czy sprawdziłeś pisownię? Czy przeprowadziłeś próbę czytania, odtwarzania plików video?

 • Nawigacja - czy pracuje bez problemów? czy wszystkie linki działają? Czy żadne informacje nie zostały utracone?

 • Interfejs użytkownika – czy łatwo jest odnaleźć załączone dowody?

 • Kompetencje - czy ePortfolio zawiera wszelkie dowody wymagane podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej?

  • czy wybrane dowody są adekwatne do celów?

  • czy odpowiednio demonstrują wymagane kompetencje?

  • czy format dowodów odpowiednich dla wybranych kompetencji nadaje się do zaprezentowania (w tym zasoby multimedialne)?

Ćwiczenie 3.2.4. (40 min.) Użycie prezentacyjnego ePortfolio

Podział na role: jedni uczestnicy pokazują swoje prezentacyjne ePortfolio pozostałym członkom grupy

Informacja zwrotna:

 • Jakie miała(e)ś odczucia pokazując swoje prezentacyjne ePortfolio?

 • Czy dowody zawarte w prezentacyjnym ePortfolio były odpowiednie?

 • Czy przedstawione dowody były właściwe dla danej grupy odbiorców?

Ćwiczenie 3.2.5. (30 min.) Zaangażowanie Twoich uczniów w proces ePortfolio

Wprowadzenie uczniów w nowe strategie nauczania jest zawsze dużym wyzwaniem. Wprowadzenie procesu ePortfolio w Twoich szkołach lub instytucjach szkoleniowych postawi Cię przed wieloma takimi wyzwaniami. Będziemy odkrywać strategie, które możesz wykorzystać aby podjąć te wyzwania, i które mogą Ci pomóc w motywowaniu i angażowaniu Twoich uczniów.


Przedyskutuj następujące problemy:

 • Jakie strategie mogą być wykorzystane aby wesprzeć uczniów podczas wybierania dowodów do swojego prezentacyjnego ePortfolio?

 • Jaką rolę ma nauczycieli lub trener w procesie przygotowawczym?

 • Jakie czynniki mogą skutecznie motywować uczniów i jakie strategie migą być użyte do nakłonienia uczniów do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie prezentacyjnego ePortfolio.

Ćwiczenie 3.2.6. (30 min.) Projektowanie materiałów wspierających

 • Zaprojektuj instrukcję lub plan zadań, który Twoi uczniowie mogą wykorzystać jako pomoc podczas tworzenia prezentacyjnego ePortfolio i przygotowywania do rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,

 • Zaprezentuj swoją instrukcję pozostałym uczestnikom i zbierz informację zwrotną,

 • W oparciu o feedback, który otrzymałeś, przejrzyj i uaktualnij instrukcję.