E-portfolio (eportfolio)

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

ePortfolio jest pojęciem wieloznacznym:

  • ePortfolio jako system zarządzania informacją

  • ePortfolio jako proces

  • ePortfolio jako metoda (nauczania i oceniania)

  • ePortfolio jako prezentacja (wiedzy, umiejętności i osiągnięć)

W potocznym języku polskim funkcjonuje zwykle w rozumieniu ePortfolio prezentacyjnego.

Ponieważ istnieje wiele definicji ePortfolio, na potrzeby tego kursu przyjęliśmy, że ePortfolio to "celowy zbiór cyfrowych artefaktów, które dowodzą osiągnięć i rozwoju ucznia w czasie". Istnieją jednak bardziej rozbudowane definicje, np.:

  • sieciowy system zarządzania informacją wykorzystujący media i usługi elektroniczne. Uczeń buduje i utrzymuje cyfrowe repozytorium artefaktów, które może zostać wykorzystane do zademonstrowania kompetencji oraz do refleksji nad uczeniem się. (Trent Baston) ( 1 [źródło już niedostępne, przyp. LH),

  • zdigitalizowany zbiór artefaktów zawierający demonstracje, zasoby i osiągnięcia reprezentujące jednostkę, grupę lub instytucję. Zbiór ten może składać się z tekstów, grafik czy elementów multimedialnych przechowywanych na stronie internetowej lub na nośniku cyfrowym. Taki zbiór może służyć także jako narzędzie administracyjne pomagające zarządzać pracą wytworzoną przy pomocy różnorodnych narzędzi i oprogramowania. ePortfolio zachęca do refleksji i często wiąże się z wymianą pomysłów i informacji zwrotnych (Lorenzo G, Ittelson J., An overview of e-Portfolios, Educause 6/2005).

Webfolio

Webfolio określane jest jako "(e-)portfolio przechowywane w Internecie i dostępne w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. Zawiera możliwość komunikacji i interakcji, przekazu multimedialnego i umożliwia wzbogacenie treści dodatkowymi zasobami" (Love D., McKean G., Educause 2/2004).