ODBIORCY

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Zaktualizowane przez LH 14.09.2018

Osoby, które będą audytorium w trakcie prezentowania ePortfolio podczas wywiadu lub innej sytuacji prezentacyjnej. Odbiorcami mogą być (w zależności od grupy wiekowej uczniów) np.:

  • nauczyciele,

  • rówieśnicy,

  • rodzice (dziadkowie),

  • (potencjalni) pracodawcy,

  • doradcy zawodowi,

  • egzaminatorzy.

W kontekście e-portfolio umieszczonego publicznie w internecie grupa odbiorców poszerza się także o nowe kategorie potencjalnych odbiorców, np.:

  • inni nauczyciele, pedagodzy, specjaliści zainteresowania e-portfolio i dobrymi praktykami w tym zakresie,

  • osoby o podobnych zainteresowaniach i planach (jak autor e-portfolio).